sriendah

Nama

:

Sri Endah Pertiwi, S. Sos, M.IP

NIP

:

19700504 199501 2 001 (132 128 192)

Tempat/Tgl Lahir

:

Solo / 4 Mei 1970

Pangkat/Gol/Tmt

:

Pembina /IVa / 1 April 2012

Jabatan

:

Pustakawan Madya

Pendidikan Terakhir

:

S2 Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogya

Unit Kerja

:

Bagian
Pengolahan

Kembali ke
Daftar Pustakawan